ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van

China Trade V.O.F.

Gevestigd te Asten, Nederland, 06 april 2005

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.

1. ALGEMEEN

a. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en

overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan. Afwijkende bedingen gelden slechts,

indien wij deze schriftelijk met wederpartij zijn overeengekomen en dan nog alleen voor

de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze Algemene

Leveringsvoorwaarden van kracht.

b. Indien deze Algemene Leveringsvoorwaarden door wederpartij terzijde worden gesteld

door eigen inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren, zullen slechts die clausules

in genoemde inkoopvoorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met deze

Algemene Leveringsvoorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid

aanwezig is, prevaleren deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

c. Indien aan de wederpartij een Engelse en/of Duitse vertaling van deze Algemene

Leveringsvoorwaarden ter beschikking wordt gesteld en tussen deze vertaling en de

Nederlandse versie discrepanties mochten bestaan, prevaleert de Nederlandse versie te

allen tijde.

2. AANBIEDING / OVEREENKOMST

d. Tenzij anders vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend en

berekend op bestelling binnen 30 dagen. Verpakking wordt niet teruggenomen.

e. Alle verstrekte gegevens, zoals o.a. tekeningen, begrotingen, schema's, ontwerpen,

technische gegevens, prijsinformatie, folders en/of andere publicaties blijven ons

(intellectueel) eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden

gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, dan wel doorgegeven aan derden.

f. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen na onze uitdrukkelijke

schriftelijke bevestiging, dan wel nadat wij een begin van uitvoering van de overeenkomst

hebben gemaakt.

3. PRIJZEN

g. Prijzen zijn gebaseerd op alle in- en externe kostprijsbepalende factoren, exclusief B.T.W.

en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief montage, olievulling, inbedrijfstelling,

transport, verzekering, koelmiddel en verpakkingskosten.

h. Wanneer één of meerdere kostprijsbepalende factoren na de bevestiging van de order,

maar vóór overdracht van de zaken verhoogd wordt respectievelijk worden, hebben wij

het recht die verhoging aan wederpartij door te berekenen.

i. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule, is hij in het bijzonder van

toepassing op een wijziging van de lonen en materiaalprijzen, in- of uitvoerrechten of

andere rechten, belastingen of monetaire maatregelen en op verandering in de

wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta waarin wij de zaken kopen.

j. Prijzen kunnen afhakelijk zijn van de dan geldende olie prijzen

k. Prijzen worden berekend op de huidige dollar prijs. Fluctuaties van +$0,05 of -$0,05

worden herberekend op de volgende facturen.

4. LEVERTIJD

k. Tenzij anders overeengekomen gaat de levertijd in op de datum van de orderbevestiging,

doch niet eerder dan nadat alle technische gegevens bekend zijn en eventuele schema's,

tekeningen etc, door ons zijn goedgekeurd.

l. Opgave van de levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw,

doch kan niet beschouwd worden bindend te zijn.

m. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij niet het

recht de bestelling te annuleren en/of enige verplichting, welke voor hem uit de gesloten

overeenkomst voortvloeit, niet na te komen.

n. Bij overschrijding van de levertijd blijven de overige bepalingen van de overeenkomst

onverminderd van kracht, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden.

5. WIJZIGINGEN

o. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

1. er sprake is van een wijziging van de overeengekomen werkzaamheden en/of

leveringen;

2. de door wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

p. Hoewel wij een verzoek om met wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden

en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een

dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

q. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

r. Wanneer wij instemmen met wijziging van overeengekomen werkzaamheden en/of

leveringen, kan een zodanige wijziging invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of

levertijd.

s. Meerwerk en extra leveringen worden door ons steeds volgens de geldende tarieven aan

wederpartij in rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de

overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de

door ons gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en

apparaaturen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

6. Matrijzen

t. Indien er wijzigingen van matrijs zijn na goedkeuring door de opdrachtgever, zijn de

kosten van de wijziging voor de opdrachtgever.

u. Matrijzen blijven in China, tenzij anders overeengekomen.

v. Vervaardigen van matrijzen bij betalingen vooraf.

vi. Matrijzen die in China zijn ondergebracht voor productiedoeleinden, die door China Trade

Uitgevoerd worden blijven eigendom van de klant. Reparaties worden kosteloos door

China Trade v.o.f. uitgevoerd zolang deze in beheer zijn van china trade. Mocht het

zo zij dat er een geschil onstaat tussen client en China Trade v.o.f. dan heeft de client

het recht om de matrijs over te plaatsen naar een door client op te geven adres.

Vervoerskosten komen voor rekening van de klant Indien de productie bde aantallen

van 1.000.000 injecteringen overschrijdt zal de matrijs allen met bijbetaling van de

vervoerskosten verscheept worden.

vii. Voor Injecteringen onder de genoemde aantallen dienen de volgende percentages over

de matrijs extra gerekent te worden.

0-100.000 = 100%

100.000-200.000 = 90%

200.000-300.000 = 80%

300.000-400.000 = 70%

400.000-500.000 = 60%

500.000-600.000 = 50%

600.000-700.000 = 40%

700.000-800.000 = 30%

800.000-900.000 = 20%

900.000-1.000.000 = 10%

7. OPLEVERING

w. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

1. wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

2. het werk door wederpartij in gebruik is genomen. Neemt wederpartij een deel van

het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

3. wij schriftelijk aan wederpartij hebben meegedeeld dat het werk is voltooid en

wederpartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft

gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

4. wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende

onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die

ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

x. Keurt wederpartij het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen

schriftelijk kenbaar te maken aan ons.

y. Keurt wederpartij het werk niet goed dan zal hij ons in de gelegenheid stellen het werk

opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop van toepassing.

8. REPARATIE /ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

z. Reparatiewerk wordt tegen de geldende tarieven doorberekend, tenzij het gaat om

garantiewerk.

aa. Het reparatiewerk wordt in overleg uitgevoerd in hetzij ons bedrijf, hetzij in het bedrijf van

wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, worden eventuele reis- en verblijfkosten

doorberekend.

9. OVERMACHT

bb. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of zonder rechterlijke

tussenkomst de overeenkomst ontbinden, zonder dat wederpartij hieraan enig recht op

schadevergoeding kan ontlenen.

cc. Overmacht omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende gebeurtenissen en/of situaties:

werkstaking, oorlogstoestand of daarmee vergelijkbare omstandigheden, brand,

ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden,

overheidsmaatregelen alsmede alle andere omstandigheden waarop wij geen invloed

kunnen uitoefenen.

dd. Ingeval een der feiten als in de vorige paragraaf bedoeld zich voordoet, zullen wij daarvan

terstond mededeling doen aan wederpartij en hem van de ontwikkeling van het

overmachtfeit op de hoogte houden. In zodanig geval zal ieder van de partijen zich

inspannen de oorzaak van de overmacht weg te nemen en de gevolgen van de

overmacht zoveel mogelijk te beperken.

ee. Overmacht bij product schade waardoor productie niet tijdig geleverd worden en/of

waarbij de productie bij de klant stil komt te liggen kan de schade niet hoger zijn dan het

betreffende door ons geleverde product.

10. GARANTIE

ff. Met inachtneming van het hierna onder sub ff gestelde, garanderen wij een goede

constructie en uitvoering van de door ons geleverde zaken gedurende een termijn van 12

achtereenvolgende maanden ingaande op de dag van inbedrijfstelling, doch uiterlijk één

maand na aflevering, met dien verstande en onverminderd het overigens in dit artikel

bepaalde, dat wij ons verplichten, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor

directe of indirecte schade, alle delen, die gedurende deze termijn onbruikbaar worden,

uitsluitend tengevolge van ondoelmatige constructie, gebrekkige uitvoering of slecht of verkeerd geleverd

materiaal, zo spoedig mogelijk gratis te vervangen of te herstellen, dan wel de kosten

daarvan te vergoeden. Wederpartij dient ons, op straffe van verval van onze

garantieverplichting, binnen 14 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt of

redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk van de gebreken op de hoogte te

stellen. Voor zaken die zich in Nederland bevinden omvat deze garantie de kosten van

materiaal en arbeidsloon. Voor zaken die zich buiten Nederland bevinden omvat deze

garantie alleen de kosten van materiaal franco, ongelost, adres Nederland. Het te

vervangen materiaal dient aan ons retour gezonden te worden. Indien dit geschiedt hoeven er geen nieuwe producten ter vervangeing aangeboden te worden.

gg. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door wederpartij of door derden;

- overmacht of andere oorzaken buiten onze schuld.

- Omdat de meeste goederen/materialen aangekocht/geproduceerd worden buiten de EU, dient de wederpartij zelf na te gaan of de goederen/materialen voor zijn doeleinden geschikt zijn. Voor de leveringen dient wederpartij de productie samples/voorbeelden en/of datasheets/specificaties van de geleverde materialen/goederen te controleren of deze aan zijn eisen voldoen. De productie voorbeelden/samples en/of datasheet/specificaties van de goederen/materialen zijn bij China Trade opvraagbaar. Deze zijn nog opvraagbaar binnen 30 dagen na levering en voor ingebruikname van de goederen/materialen. Als wederpartij de productie samples/voorbeelden en/of datasheet/specificaties niet controleert, ligt de verantwoordelijkheid bij de klant. Áls er binnen 30 dagen na levering niet gereclameerd is of de goederen/materialen eerder in gebruik worden genomen, dan betekent dat er geen aanspraak op de garantie kan worden gemaakt. Ook als het materiaal afwijkt van eerdere omschrijvingen.

hh. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment

van levering, tenzij anders overeengekomen.

ii. Werkzaamheden zonder onze schriftelijke toestemming door wederpartij dan wel derden

aan onze leveringen uitgevoerd, ontheffen ons van onze garantieverplichtingen.

jj. Wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten

opzichte van ons heeft voldaan.

kk. Geen beroep op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze

Algemene Leveringsvoorwaarden kan worden gedaan door degene die de schade

opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt.

11. AANSPRAKELIJKHEID

ll. Door wederpartij geleden schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al

dan niet de dood tot gevolg hebbende, respectievelijk uit - gehele of gedeeltelijke -

vernietiging, beschadiging, verlies of verdwijning van een andere dan door ons geleverde

zaak of zaken, alsmede alle direct daaruit voortvloeiende schade, komen tot maximaal

voor het orderbedrag voor vergoeding in aanmerking, mits wederpartij aantoont dat

genoemde schade aan ons toerekenbaar is.

mm. Alle andere schade dan onder a. genoemd, hierbij uitdrukkelijk begrepen schade welke

wederpartij lijdt door gebreken aan geleverde zaak of zaken en/of door de niet, niet tijdige

of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of dienst, door hulpzaken, door

ondergeschikten en/of hulppersonen - al dan niet aan hun opzet of grove schuld te wijten

- alsmede alle daaruit - direct of indirect - voortvloeiende schade, komen, behoudens

hetgeen onder artikel 10 is bepaald, niet voor vergoeding in aanmerking.

nn. De onder a. genoemde schade komt tevens alleen voor vergoeding i n aanmerking

indien zij binnen 12 maanden na de beëindiging van de uitvoering van de

(deel)overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste samenhangt, is ontstaan én

binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan ons is gemeld.

oo. Eventuele rechtsvorderingen terzake van schade die voor vergoeding in aanmerking

komt, moeten binnen 12 maanden na ontdekking van de schade worden ingediend.

pp. Indien wij worden aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, waaronder

begrepen het personeel van wederpartij, heeft geleden in verband met zaken of prestaties

die door ons zijn geleverd respectievelijk zijn verricht, is wederpartij uitdrukkelijk

gehouden ons tegen die vordering te vrijwaren.

qq. Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts)personen, die tot

het concern behoren waarvan ook wij deel uitmaken en die wij als hulppersoon bij de

uitvoering van de overeenkomst betrekken. Wederpartij heeft verder tegeno ver ons en die

hulppersoon, die tot het concern behoort waarvan ook wij deel uitmaken, te samen geen

recht op meer schadevergoeding dan hij van een van hen maximaal zou kunnen

vorderen.

12. RECLAMES

rr. Reclames dienen binnen 14 dagen na (op)levering (14 dagen na factuurdatum voor

facturen) schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is wederpartij gebonden.

Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na ontdekking en een uiterste

termijn van 6 maanden na (op)levering. Voor reclames aangaande

reparatiewerkzaamheden (alléén de fei telijke reparatie) geldt een termijn van 14 dagen na

voltooiing van deze reparatiewerkzaamheden.

ss. In geval van een door ons gegrond bevonden reclame, zullen wij slechts gehouden

kunnen worden tot voldoening aan het gestelde in artikel 10 van de onderhavige

Algemene Leveringsvoorwaarden.

13. BETALINGSVOORWAARDEN

tt. Betalingen dienen plaats te hebben aan ons kantoor of door storting ten name van China

Trade V.O.F. op het in de rekening vermelde bankrekeningnummer en in de aangegeven

valuta.

uu. Tenzij anders overeengekomen, luiden onze betalingsvoorwaarden: uiterlijk binnen één

maand na datum factuur, zonder korting of schuldvergelijking, tenzij door ons anders

schriftelijk overeengekomen met wederpartij. Wij behouden ons voor onder rembours te

leveren aan ons onbekende bestellers.

vv. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling zijdens wederpartij is

ontvangen, is wederpartij van rechtswege in verzuim en hebben wij aldus zonder nadere

ingebrekestelling het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag wettelijke rente

respectievelijk handelsvertragingsrente per maand of gedeelte daarvan in rekening te

brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake.

ww. Inhouding van betalingen is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Wederpartij

doet tegenover ons bij deze afstand van zijn recht zich op compensatie te beroepen.

xx. Indien wederpartij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, komen eventuele gerechtelijke en/of

buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen honorarium voor rechtsgeleerde

raadslieden, te zijnen lasten. De voormelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen

minimaal 15 % van het door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag.

yy. Indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling

heeft aangevraagd, overgaat tot liquidatie van zijn zaken, een akkoord aanbiedt of

anderszins insolvabel blijkt, zijn wij bevoegd de overeenkomst zonder nadere

ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met

onmiddellijke ingang te ontbinden. Het door wederpartij verschuldigde bedrag wordt dan

direct opeisbaar.

zz. Matrijzen betalingen vooraf Zie sub 6.c

14. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

aaa. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden over de overgang van het risico voor

het geleverde op de wederpartij is bepaald, blijft de eigendom van het geleverde bij ons

totdat wederpartij alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ons aan

wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een

zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten geheel

heeft voldaan. Zolang de eigendom van het geleverde bij ons rust, zal wederpartij het

geleverde niet mogen vervreemden, verhuren verpanden of anderszins bezwaren, noch

op enigerlei wijze buiten zijn bedrijf brengen.

bbb. In geval wederpartij enige verplichting jegens ons niet nakomt en wederpartij in

verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat wederpartij in verzuim zal geraken,

zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken (onverschillig of deze in een

product of tot nieuwe producten "verwerkt" zijn) onverwijld terug te nemen. Wederpartij

verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De

overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden

beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en

rente te vorderen. Wederpartij is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen

van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel

eigendomsvoorbehoud rust.

ccc. Het risico voor de zaken berust echter expliciet bij wederpartij vanaf het moment

dat de zaken voor transport gereed zijn gemeld. In geval van doorverkoop van (nog) niet

betaalde zaken is wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. Wederpartij is

verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn koper.

ddd.Indien wederpartij tijdig bericht de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen ofwel ni et

tijdig voor het vervoer en/of de voor verzending benodigde documenten of instructies

zorgt, kunnen wij de zaken als geleverd beschouwen en deze conserveren, opslaan en

verzekeren gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van wederpartij.

Wederpartij is dan gehouden zekerheid te stellen voor zowel betaling van de koopprijs als

wel voor de kosten van conservering, opslag en verzekering.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

eee. Op alle onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden gesloten overeenkomsten is

het Nederlands Recht toepasselijk, echter met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

fff. Alle geschillen en vorderingen, (daaronder begrepen die geschillen welke slechts

door een der partijen als zodanig worden beschouwd, alsook het enkel uitblijven ener

betaling) welke naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten

ontstaan, of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten

zijn, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter van onze vestigingsplaats.

ggg. Ter zake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de zogenaamde "Incoterms

2000", zoals laatstelijk samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te

Parijs (I.C.C.) van toepassing.